Общи условия

ЧЛЕН 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следният смисъл:

СДРУЖЕНИЕ - сдружение с нестопанска цел в частна полза "Национална тенис лига", регистрирано по ф.д. № 197/2011г. в Регистъра на ЮЛНЦ при СГС.

УСЛУГИ - всички услуги, които могат да бъдат предоставени чрез интернет сайта на Сдружението www.ntl.bg от Сдружението на всеки Потребител, в това число, но не само – регистрация за участие в турнири, организирани от Сдружението.

ПОТРЕБИТЕЛ/ КУПУВАЧ - всяко физическо лице, отговарящо на условията на Споразумението с Потребителя, и регистрирано в интернет сайта на Сдружението www.ntl.bg, в резултат на което на това лице се предоставят услуги от Сдружението, чрез неговия интернет сайт, съгласно условията на настоящото Споразумение.

ПРОФИЛ - Профил на Потребителя на интернет страницата на Сдружението www.ntl.bg с уникално потребителско име и парола за вход, представляващ сбор от данни.

РЕГИСТРАЦИЯ - Процедурата по създаване на нов Профил.

ЧЛЕН 2. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ САЙТА НА СДРУЖЕНИЕТО

2.1. Следните физически лица, могат да бъдат Потребители: физически лица, на възраст най-малко 18 години.

2.2. Физическите лица, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма съдържаща: име, презиме, фамилия, рождена дата, пълен и точен адрес, телефон и имейл адрес за контакт за турнирите единично, а за туририте по двойки трябва да запишат и състезателен номер на партньора, ако той е вече регистриран, или име, фамилия и рождена дата на партньора, както и всяка друга информация, която се изисква за създаване на регистрация в интернет сайта на Сдружението www.ntl.bg. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези лични данни от Сдружението в съответствие с действащото законодателство.

2.3. След като регистрационната форма е попълнена, истинността на данните е потвърдена и настоящите общи условия бъдат приети, регистрираното лице и Сдружението сключват договор, чийто предмет е предоставяне на услуги по интернет регистрация за участие в турнири от Сдружението и/или всякакви други услуги, които се предоставят чрез интернет сайта на Сдружението, при условията, изложени в настоящото споразумение. С извършването на регистрация за участие в турнири чрез интернет сайта на Сдружението www.ntl.bg, се счита че Потребителят е запознат и изрично е приел настоящите общи условия. При всяка следваща покупка от страна на Потребителя през регистрирания от него Профил в сайта на Сдружението се прилага настоящото споразумение.

2.4. Сдружението допуска регистрацията в електронния сайт www.ntl.bg или използването на услугите, предоставяни на горепосочения сайт, от Потребителя при условие, че Потребителят потвърди данните, посочени в точки 2.2. и 2.3.

2.5. В резултат на правилна регистрация, се създава Профил на Потребителя, отговарящ на данните, попълнени в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до Профила след като въведе потребителско име и парола в сайта, при спазване на указанията в сайта.

2.6. Профилът на Потребителя съдържа данните, посочени в регистрационния формуляр. В случай, че в бъдеще част от данните се променят, Потребителят трябва незабавно да ги актуализира чрез съответния формуляр, наличен в сайта www.ntl.bg. Потребителят няма право да изтрива данните, посочени в точки 2.2. и 2.3. и да дава неверни или непълни данни докато използва услугите, предоставяни чрез интернет сайта www.ntl.bg. За всеки Профил трябва да бъде зададена отделна електронна поща.

ЧЛЕН 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

3.1. Сдружението има право да блокира Профил на Потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на споразумението, създават отрицателен имидж на сайта www.ntl.bg или по някакъв начин са в ущърб на Сдружението или потребителите на сайта www.ntl.bg, или в основателни случаи, когато Профилът изисква допълнително потвърждаване на данните, посочени в точки 2.2. или 3.2. Независимо от факта, че Профилът е бил блокиран, Потребителят е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е блокиран Профила, в това число – Потребителят е отговорен за щети, причинени на интернет сайта www.ntl.bg, неговите потребители или Сдружението.

ЧЛЕН 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1. Всички дейности, извършвани от Потребителите чрез интернет сайта www.ntl.bg, се съобразяват с приложимото право и добри нрави.

4.2. Потребителят дава съгласието си да получава на регистрирания от него имейл адрес търговски съобщения във връзка с промоции и други уведомления от страна на Сдружението.

4.3. Потребителите имат право да изпращат жалби, свързани с направената от тях заявка за участие в турнири на адрес: гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 90, вх. A, ет. 5, ап. 12.

4.3. С извършването на заявката за регистрация за участие в турнир, организиран от Сдружението чрез интернет сайта www.ntl.bg, се счита, че Потребителят е дал изричното си съгласие да заплати авансово таксата за участие в избрания от него турнир.

4.4. С направената заявка за регистрация за участие в турнир, организиран от Сдружението, чрез интернет сайта www.ntl.bg, Потребителят се съгласява и приема, че времето и/или мястото на провеждане на турнира може да бъде променено, съответно – провеждането на турнира може да бъде отложено вследствие на неблагоприятни метеорологични условия или други основателни причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Сдружението. В този случай платената от Потребителя такса за участие в турнира не подлежи на връщане, като Потребителят има право да вземе участие в турнира, при неговото провеждане по друго време/на друго място, без да дължи допълнително заплащане. В този случай Сдружението незабавно уведомява Потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в провеждането на турнира, за който Потребителят се е регистрирал за участие, съответно – за всички други обстоятелства, относими към отлагането на турнира и участието на Потребителя в него. В случай, че провеждането на турнира не е отложено за друга дата/място, а турнирът няма изобщо да се състои, Сдружението ще възстанови на Потребителя платената от него такса за участие в отменения турнир, по изрично посочен от съответния Потребител начин.

4.5. Потребителят се задължава да заплати таксата за участие в съответния избран от него турнир по начина, описан по-долу в настоящото споразумение и съобразно инструкциите в интернет сайта www.ntl.bg.

ЧЛЕН 5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Таксите за регистрация за участие в съответния турнир, посочени на интернет сайта, са с включен ДДС.

5.2. Плащането на таксата за участие в избрания от Потребителя турнир се осъществява чрез ePay.bg - Интернет система за плащане с банкови карти и микросметки.

ЧЛЕН 6. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

6.1. С регистрацията си за участие в турнир, организиран от Сдружението, както и във всеки друг случай на регистрация и създаване на Профил от Потребителя в сайта на Сдружението се счита, че Потребителят е дал изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Сдружението. Личните данни, дадени от Потребителите са събрани и обработени от Сдружението, в съответствие с приложимото право и политика за защита на личните данни, изложени в Приложение № 1 по-долу.

6.2. Личните данни на Потребителите се разкриват пред други Потребители само в случаите, изложени тук и/или на сайта www.ntl.bg, както и в други основателни случаи, с предварителното съгласие на лицето, за което се отнасят.

6.3. Потребителят се задължава да не разкрива пред трети лица никаква информация, отнасяща се до други Потребители, която е била получена от Сдружението в резултат на използването на сайта www.ntl.bg, освен ако той не е получил предварително съгласие от Потребителя, за когото се отнася или когато тази информация е публично достъпна, с оглед на начина на оповестяването й на интернет сайта. Информацията, получена от Сдружението, може да бъде използвана от Потребителя само за целите, свързани с ползването на предоставяните чрез сайта услуги.

ЧЛЕН 7. ПРОМЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. Сдружението може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни на сайта www.ntl.bg Промяната влиза в сила от датата, посочена от Сдружението, който период не може да бъде по-кратък от 7 дни от момента, в който измененото Споразумение с Потребителя е било предоставено в сайта www.ntl.bg.

7.2. Когато Потребителят влезе в сайта за първи път след влизане в сила на промените, той веднага трябва да бъде информиран за тези изменения и за възможността да ги отхвърли. Отказът да приеме измененията, ще бъде еквивалентен на прекратяване на Споразумението с Сдружението.

ЧЛЕН 8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

8. Законодателството, приложимо към Споразумението между Потребителя и Сдружението, чийто предмет е онлайн предоставяне на услуги от Сдружението, при сроковете и условията уредени тук, е българското право.

ЧЛЕН 9. ВАЛИДНОСТ

9. Ако някое от условията на Споразумението бъде обявено за недействително по силата на влязъл в сила съдебен акт, останалата част остава в сила.

Scroll to Top